หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
 
   

การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาชนใน ทุกด้าน

การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
   

พัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
   

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ