หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร

การวางแผนจัดทำผังเมือง

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค / ระบบน้ำประปา

การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
 
 
   

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 
   

แนวทางการพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน

การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
 
 
   

งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า

การควบคุมด้านมลพิษ

จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม