Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
“วันท้องถิ่นไทย” ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
มุมกฎหมาย: ไปเลือกตั้ง หรือ ไม่ไป ได้เสียอะไรบ้าง [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 127 
มุมกฎหมาย:เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
จดหมายข่าวเทศบาลฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามาัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระอินทร์เนรมิต ๒ หมู่ที่ ๕ [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการถมดินที่ดิน ๑๐ ไร่ของเทศบาลตำบลไทรงาม ด้วยวิธีป [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 40 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายลมัย เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
วันนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดมลภาวะทางอากาศ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
มุมกฎหมาย : ถูกยักยอกทรัพย์เช่าซื้อ ใครแจ้งความได้บ้าง แจ้งได้ถึงเมื่อไร [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 163 
มุมกฎหมาย : แจ้งความอย่างไร จึงจะได้ดำเนินคดี [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 145 
 วันที่ 17 มีนาคม 2562 เชิญชวนผู้ลงชื่อเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านเลือก 
กพ 0023.3/ว1840 แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินวงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ปวดเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก [ 20 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1841 ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1838 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1816 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1817 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1818 แนวทางการปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว138 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 138 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว137 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง [ 19 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1783 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1780 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1781 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1782 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1779 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1778 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน [ 18 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1692 การเปลี่ยนแปลงการรวมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1689 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1161 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 11 มี.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/3242 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เพิ่มเติม [ 11 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1113 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1069 1-โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 [ 7 มี.ค. 2562 ]   
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1198  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
 

วัดป่าไทรงาม
อบต.มหาชัย เว็บไซต์ อบต.มหาชัย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 292  ตอบ 1
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 1024  ตอบ 4
อบต.วังชะโอน เว็บไซต์ อบต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มี.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.คลองขลุง เพียงแค่นอนอยู่ที่บ้านก็ลุ้นสล็อตได้ง่ายๆ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี บุกรุกทางสาธารณะ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เปลี่ยนห่วงบาสเบตบอล (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 92  ตอบ 6
อบต.คลองน้ำไหล เปลี่ยนวันที่อิดโรยและซ้ำซากกับสล็อตออนไลน์ (6 มี.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ถนนเรียบคลอง ม.6 วังพิกุล (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง เว็บไซต์ กองคลัง อบต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 473  ตอบ 1


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรีย [ 18 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อ [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำ [ 14 มี.ค. 2562 ]

 

ถ่านอัดแท่งไบโอนิค  
ฟิตเนส (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 133  ตอบ 1  
โปรดแก้ไขด่วน (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 705  ตอบ 3  
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟส่องสว่าง (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 817  ตอบ 4  
อบต.นครชุม โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค สร้างการรับรู้ ค [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค สร้างการรับรู้ ค [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานผลโครงการอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนอาสานำเที่ยว น้ำตกคลองน้ำไหล ประจำปี 25 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานผลการปรเมินความพึงพอใจโครงการจัดทำป้ายเส้นทางศึกาาธรรมชาติ(น้ำตกคลองน้ำไหล [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.หนองปลิง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสัตว์ปลอด [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์รายงานผล โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา (โครงการว [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.คลองพิไกร โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองพิไกร วันท้องถิ่นไทย 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ทต.คลองพิไกร ร่วมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการกีฬาวันท้องถิ่นไทย 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6532 กำแพงเพชร (กอลช่าง) [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล การรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
  คุณคิดว่า เทศบาลไทรงาม ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  การส่งเสริมอาชีพ
       
   เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556