Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
วันนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดมลภาวะทางอากาศ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
มุมกฎหมาย : ถูกยักยอกทรัพย์เช่าซื้อ ใครแจ้งความได้บ้าง แจ้งได้ถึงเมื่อไร [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 126 
มุมกฎหมาย : แจ้งความอย่างไร จึงจะได้ดำเนินคดี [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศฯ เรียกประชุมและเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมว [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
มุมกฎหมาย: ทำไมถึงควร ซื้อ – ขาย สินค้า ที่มี มอก. [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 101 
ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ประกาศฯ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทร [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
ประกาศฯ ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทร [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศฯ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายทีติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลฯ อันต้องเส [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศฯ การเสียภาษีป้าย ประจำปี2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
มุมกฎหมาย รถชน อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 131 
 รับลงทะเบียนผู้่สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณสมบัติ เกิดก่อน พ.ศ. 2503 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลฯ และไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ และไม่ได้รับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรืออง 
กพ 0023.3/ว 349 1-การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 349 2-การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว317 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]     
กพ 002535/ว316 ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 18 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 308 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร [ 17 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 276 1-การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกร [ 17 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 276 2-การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกร [ 17 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 254 ประกาศแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร [ 16 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 157 1-โครงการอบรมิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย  [ 16 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 157 2-โครงการอบรมิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย  [ 16 ม.ค. 2562 ]   
1-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 16 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 158 2-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 16 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 206 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการปร [ 11 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 192 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม [ 11 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 191 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้า [ 11 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 190 การสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 11 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 163 การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย [ 10 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 159 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร [ 10 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 162 การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ภายใต้ [ 10 ม.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 167 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศษสาตร์ชาติและแผนแม่บท [ 10 ม.ค. 2562 ]   
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
 

วัดป่าไทรงาม
อบต.หินดาต สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 924  ตอบ 3
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.วังไทร คิดยังไงกับผู้ชายใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะ (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 500  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6059  ตอบ 38
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 186  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การเผาถ่านในเขตเทศบาลแสนตอหมู่2 (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 6
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ถังขยะ ม.2แสนตอ (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 0


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็ก [ 16 ม.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ให้กับนัก [ 16 ม.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถอีแต๋น กองสาธารณสุขและสิ่งแวด [ 11 ม.ค. 2562 ]

 

ถ่านอัดแท่งไบโอนิค  
ฟิตเนส (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 0  
โปรดแก้ไขด่วน (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 649  ตอบ 3  
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟส่องสว่าง (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 745  ตอบ 4  
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขน [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวถนน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงเ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของโรงเรียนอนุบาลฯ และศพด.2 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำน [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0219 กำ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ (กองช่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
  คุณคิดว่า เทศบาลไทรงาม ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  การส่งเสริมอาชีพ
       
   เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556